Carrer Alloza, 85

Denominació

Rajola esmaltada en façana

Localització

Carrer Alloza, núm. 85

Època / Estil

Modernista

Autor / Fàbrica

Francisco Tomás Traver

Cronologia / Datació

1902

Dimensions

Rajola esmaltada

Descripció

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos altures. Compon la seua façana a partir de dos eixos verticals, el de l’esquerra conté els vans d’accés al comerç en planta baixa, balcó en la primera i un xicotet buit en la planta següent, mentres que el de la dreta ho ocupa un pany de material ceràmic de color verd sobre porta d’accés a la vivenda. El buit de la planta primera que dóna accés al balcó es voreja d’unes motlures ranurades que en el seu angle es transformen en una voluta molt simple i que en el centre de la llinda posseïxen una espècie d’orla de motius vegetals.

El buit superior es conforma amb un estant recolzat per dos xicotetes mènsules i que rep dos motlures acanalades. La llinda és senzilla, unint-se a les franges verticals amb dos elementals volutes. En el centre superior d’este buit es retalla un motiu ornamental de siluetes vegetals i perfil triangular. Després de la cornisa se situa un ampit cec entre els dos pilars mitgers.

Galeria