Edificio Mercurio

Denominació

Aplicacions de taulells

Localització

Carrer Enmig, núm. 53

Època / Estil

Eclecticisme

Autor / Fàbrica

Francisco Tomás Traver

Cronologia / Datació

1923-26

Dimensions

180 x 40 cm (18 taulells de 20x20 cm cada banda)

Característiques tècniques
Conformació en semisec. Bicocció tradicional. Decoració per sistema d´enfiles.
Descripció

Edifici entre mitgeres que consta de planta baixa i quatre altures, s’ordena axialment amb simetria central, encara que es poden percebre quatre zones diferenciades horitzontalment, la planta baixa, la planta primera a manera d’entresòl, les plantes primera i segona unides verticalment i la planta quarta.

És un singular edifici, amb formes extretes de l’Exposició Universal de Barcelona de 1.888 i del classicisme acadèmic que produïx una excepcional arquitectura en el carrer Enmig, amb concomitàncies en el seu veí, i amb una contraposició amb l’edifici Minerva, ja desaparegut.

En la façana de la quarta planta, s’obrin uns buits verticals rectangulars entre xicotetes pìlastres de la mateixa altura que el va. En els trams cegos entre pilastres es disposen unes bandes de decoració ceràmica formades per taulells en blanc i blau amb una àguila dins de l’el·lipse com a motiu. L’eix de cada una d’estes xicotetes pilastres continua en un ócul i enllaçant estos buits circulars una motlura forma una línia contínua que, a través d’arcs de mig punt invertits, emmarca a estos forats de ventilació.

Les bandes de taulells correspon a models de disseny complet (monocrom blau) amb una àguila d’ales desplegades i cap cap l’esquerra que apareix rodejada per un cercle de punts.

Galeria