DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del site rutasceramicas.castello.es és Ajuntament de Castelló, amb domicili a aquest efecte en Plaza Mayor,2, 12001 Castelló de la Plana. El correu electrònic de contacte és ruben.baquero@castello.es, Tlf +34 964 355 355 Ext. 4355

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL: L’accés i/o ús d’aquest portal de Ajuntament de Castelló atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

El domini rutasceramicas.castello.es proporciona a l’USUARI l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara en avant, “els continguts”) pertanyents a Ajuntament de Castelló. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Ajuntament de Castelló ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Ajuntament de Castelló, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iii) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Ajuntament de Castelló es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que, al seu judici, no resulten adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Ajuntament de Castelló no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que pogueren existir.

PROTECCIÓ DE DADES: Ajuntament de Castelló compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’USUARI. Per mitjà d’aquest site es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seua deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establides en la legislació aplicable per a impedir l’accés o ús indegut de les seues dades, la seua manipulació, deterioració o pèrdua. En qualsevol moment pot l’USUARI exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seua sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades. Així mateix, Ajuntament de Castelló informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà, en el seu cas, el consentiment al tractament del correu electrònic de l’USUARI amb finalitats comercials a cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Ajuntament de Castelló és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de Ajuntament de Castelló. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Ajuntament de Castelló i podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de Ajuntament de Castelló

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Ajuntament de Castelló no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS: Ajuntament de Castelló es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS: En el cas que en el site es disposaren enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, Ajuntament de Castelló no exercirà cap mena de control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. En cap cas Ajuntament de Castelló assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ: Ajuntament de Castelló es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS: Ajuntament de Castelló perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: Ajuntament de Castelló podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Ajuntament de Castelló i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Castelló.